Technológie

Fortuna, nastavení testovacího prostředí

07. 02. 2018

Společnost Fortuna provozuje informační systém, jenž je podporou jejich předmětu podnikání. Kvalitu IS ovlivňují výpadky ve funkci, výkon, dostupnost, funkcionalita a komfort užívání. Současně jsou s rozvojem, provozem, údržbou a řízení IS spojeny výdaje, které je nezbytné vynakládat účelně.

Výchozí stav

V souvislosti s provozem, změnami v infrastruktuře, vývojem a nasazováním nových verzí bylo spojeno množství rizik, které nebyly pokryty. V praxi se projevovaly výpadky, nefunkčnost, nevhodné chování, nebo neposkytnutí potřebných funkcí, což způsobovalo finanční ztráty a snižovalo důvěryhodnost u zákazníků. V neposlední řadě byly náklady na odstranění dopadů velmi vysoké.

Cíl projektu

Motivací pro realizaci projektu bylo zajistit, aby nová verze IS splňovala požadavky a očekávání a zároveň eliminovat rizika spojená s nasazováním nových verzí IS do provozu. A to systematicky.

Cesta

V rámci projektu jsme provedli řadu workshopů a individuálních konzultací, jejichž výstupem bylo seznámení se s prostředím IS a procesem vývoje. Průběžně jsme využívali „best practices“ vycházejících z našich praktických zkušeností, metodik a ověřených postupů. Navrhli jsme zavedení takových prvků, které jsou relevantní a přínosné pro prostředí společnosti Fortuna.

Realizace projektu proběhla v několika fázích. Rozdělením na fáze jsme průběžně ověřovali dosažené výsledky s očekávaným stavem.

Při realizaci jsme zejména kladli důraz na praktické využití našich výstupů a aktivní zapojení pracovníků zákazníka již do jejich vytváření.

Kritické faktory úspěchu

Nejen průběh projektu, ale zejména zavedení navržených změn, bylo úspěšné díky podpoře managementu společnosti Fortuna a aktivní zapojení jejich zodpovědných pracovníků.

Výstupy projektu

  • Obecné změny v procesu vývoje SW a jednotlivých komponent
  • Provedení jednotlivých kroků zavedení změn
  • Personální obsazení
  • Architekturu testovacího prostředí z pohledu SW a HW a míry podobnosti s produkčním prostředím
  • Správu testovacích dat
  • Doporučení na zavedení automatizovaného testování
  • Příprava navržených šablon

Ďalšie články

Display all